Místní knihovna MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy

Přístup k internetu

                       Pravidla pro využívání internetových služeb.
                       Pokyny pro využívání výpočetní techniky.
                                                                         (příloha č. 3 KŘ)
 
1.        Uživatel je povinen používat pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 
2.        Uživateli je zakázáno restartovat počítač, měnit nastavení, kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně, dále je zakázáno instalovat na počítač jakékoliv
jiné programy.
 
3.        Se souhlasem knihovníka může uživatel kopírovat na formátované diskety, CD disky nebo USB paměti informace
získané z internetových bází dat.
 
4.        Uživatelům je zakázán přístup k internetovým aplikacím propagujícím násilí, rasovou či etnickou nesnášenlivost
a pornografii.
 
5.        Uživatel je plně odpovědný za škody, které by knihovně vznikly jeho neodbornou manipulací s výpočetní
technikou a programovým vybavením včetně škod způsobených jim zanesenými počítačovými viry.
 
6.        Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě čtenáře a jeho studijním účelům. Není povoleno
je jakýmkoli způsobem dále rozšiřovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo
jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 
7.        Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. O právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
 
8.        Uživatel je povinen respektovat Všeobecné zásady práce s výpočetní technikou a internetem, které jsou
nedílnou součástí Knihovního řádu.
 
        Všeobecné zásady práce s výpočetní technikou. 
 
1.        Uživatel internetu je povinen řídit se Knihovním řádem Místní knihovny v Újezdě nad Lesy (dále jen KŘ)
a dodržovat pokyny knihovníka. Je povinen zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek. Při porušení
těchto pravidel může být uživatel knihovníkem z prostor knihovny vykázán.
 
2.        Před započetím práce s výpočetní technikou uživatel prokáže svou totožnost svým průkazem čtenáře, občanským
průkazem nebo jiným průkazem totožnosti pokud není registrovaným členem knihovny.
 
3.        Přístup na internet je povolen uživatelům od 10 let. Mladší děti jen tehdy, pracuje-li s nimi zákonný zástupce.
Uživatel do 15 let může používat internet jen v případě, převezme-li jeho zákonný zástupce plnou odpovědnost
za případné škody způsobené tímto uživatelem.
 
4.        U jednoho počítače smí pracovat nejvýše dva uživatelé.
 
5.        Přístup na internet je bezplatný.
 
6.        Uživatel smí pracovat v počítačové síti knihovny pouze pod uživatelským jménem přiděleným pro uživatele
internetu.
 
7.        Tištěné materiály jsou zpoplatněny dle platného ceníku MČ Praha 21 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Kontakt:281866828  E-mail: knihovna@praha21.cz